Gemeentebelangen Coevorden

‘Lokale zeggenschap en betrokkenheid’

Verslag bijeenkomst De Kiel

Op donderdag 14 juni 2018 vond in het dorpshuis van De Kiel de bijeenkomst ‘lokale zeggenschap en betrokkenheid’, (voorheen wijk- en dorpsronde) geheten, plaats door burgemeester Bouwmeester en wethouder Huizinga.

Vooraf: Er ligt een 80 km weg naar De Kiel en een voorstel om een deel in 60 km te wijzigen wordt niet door de provincie gehonoreerd. 

De agendapunten worden besproken:

Plaatsing lantarenpalen

Lantarenpalen zijn inmiddels geplaatst. De bewoners zijn trots op deze verlichting, immers goede verlichting geeft veiligheid en m.n. voor de kinderen. Met het dorpsbudget willen zij de overige ‘zwarte’ gaten opvullen met verlichting. Binnenkort wordt een bijeenkomst georganiseerd voor de omwonenden om te polsen hoe lang de verlichting moet branden. Men is overigens zeer tevreden over de huidige status.

Dorpsbudget/stimuleringsfonds

In februari zijn in een algemene ledenvergadering 20 voorstellen gedaan. Vanuit het stimuleringsfonds zullen op termijn lantaarnpalen worden vervangen. Vervanging dakgoten; betere afwatering dorpshuis staat ook op de agenda. Tevens zal er een betere achteruitgang voor invaliden worden gerealiseerd.

Er zijn 4 winteravonden geweest, w.o. een wijnproeverij dit was een groot succes. Wellicht volgende keer een bierproeverij.

·        De jeu de boulesbaan wordt helaas niet veel gebruikt. Deze activiteit zal wat meer gestimuleerd kunnen worden. Eventueel samen met de school dit verder oppakken.

·        3 e keer fiets 4-daagse georganiseerd. Opbrengst € 400,00.

·        Rommelmarkt opbrengst € 1.200,00.

·        Door Projectgroep ‘leuk’ zijn i.s.m. Staatsbosbeheer en dorpsbelangen enkele informatieborden geplaatst.

·        Kinderactiviteiten in de leeftijd 12-18 jaar vallen tussen wal en schip, maar de werkgroep activiteiten organiseert voor deze groep regelmatig iets.

·        14/15 kinderen zijn naar Belevingspark Grolloo geweest. Dit was een succes.

·        Algemene Ledenvergadering: 35 mensen aanwezig. Dit is zo’n 20% van de gezinnen. Wordt breed gedragen.

·        Tafeltennis (gratis uit Appelscha) is geplaatst en staat achter in het dorpshuis.

·        Het pad naar het 7-markenpunt heeft nu de naam ‘7Markenpad’ gekregen.

 

Pilotproject ‘De Tip’

Tijdens de vergadering is de grote meerderheid voor bestemming ‘recreatie en wonen’.

Gemeente: Hoe is de stand van zaken? Toeristisch was de insteek en zou nu een dubbele bestemming krijgen. Moet breed draagvlak zijn om het acceptabel te maken. Dat dit een gemeentelijk project wordt is vrij klein volgens Huizinga. Maar het wordt zeker geen recreatiepark. De 42 huisjes op het terrein zijn puur recreatiewoningen en verwacht binnenkort een definitieve uitslag voor bestemming. VVE: uitkomst van de vergadering (stemmen) zal door voorzitter, Jan Klooster, doorgestuurd worden naar de gemeente.

 

Verkeerszaken

Oversteken van kinderen in de Rolderstraat is gevaarlijk. Kinderen schrikken van de snelheid op de straat. Men weet vaak hoe het werkt ‘kinderen willen graag snel oversteken zonder gehinderd te worden’. Er ontbreekt een signalering van aanwezigheid school. Welke maatregelen kunnen er vanuit de gemeente komen? Graag aandacht vanuit de gemeente!  Julie palen werken attentie verhogend. Mensen moeten op deze manier bewust gemaakt worden van aanwezigheid school. Huizing: “Dit is provinciewerk. Weliswaar kan i.o.m. gemeente e.e.a. tot stand gebracht worden”.

Bouwmeester: “Er moet een goed beeld van de situatie geschetst worden met o.a.:

-      Wat voor soort situatie bestaat er momenteel;

-      Met welke gevolgen;

-      Eventuele oplossingen;

Namens het Bestuur dit samen met de gemeente regelen. Krabman: mogelijke oplossing: werken met klaarovers.

Kan een 30 km zône niet worden ingericht? Ondanks de drempels rijden veel mensen schrikbarend hard binnen de straten. We hebben nu te maken met straten die niet bepaald zijn ingericht voor 30 km zône en daarmee creëer je een schijn-veiligheid. Veel tractoren met ploegmessen gaan de straat over. Er wordt overschrijdend te werk gegaan.

Mensen moet je meer bewust maken van de hoge snelheid die een onveilige situatie teweeg brengt. De situatie zou visueel gemaakt moeten worden en daarmee zou men in dialoog kunnen met de inwoners van de straat welke oplossingen er voorhanden zijn.

Bonhof: mogelijke oplossingen:       - km stickers op containers/lantaarnpalen plaatsen;

                                                          - voetgangersoversteekplaats

                                                          - kleursignalering (zie Nieuwlande)

 

Bouwmeester: een communicatiemedewerker van de gemeente en Veilig Verkeer Nederland erbij betrekken. Besloten is dat het initiatief bij de gemeente Coevorden ligt.

Hoek 7Markenpad wordt door aanwezigheid van een hoge heg het zicht op de weg belemmerd. Inmiddels zijn er al 2 ongelukken gebeurd. Dit is particulier bezit en zal de bewoner(s) gevraagd moeten worden om de heg laag te snoeien zodat er weer overzicht is.

 

AVG

Er zijn foto’s van kinderen van klim/speelplaats in Grolloo op de website geplaatst. Mag dit? De gemeente heeft een uitgewerkt stuk (o.a. PowerPoint presentatie) hierover en wellicht kan zij ook een algemene informatieronde houden. Op scholen is al toestemming van ouders voor het hele jaar gevraagd en hier wordt documentatie/registratie van bijgehouden.

 

Bermbeheer

Hier wordt Gemeente breed naar gekeken. Een aantal is pilot. Er zal gekeken worden naar effecten en kosten. Benneveld is prachtig. In Noord-Sleen zijn een aantal actieve boeren in een werkgroep vertegenwoordigd.

 

School in De Kiel

Op dit moment telt de school 23-25 leerlingen. Waar gaat dit naar toe? Gemeente is eigenaar van het gebouw. Momenteel geldt er een overgangstermijn (landelijke termijn) van 2 jaar en mogen we van afwijken. Huizing: scholen heeft onze aandacht. Mogelijkheden voor invulling school of eventuele verkoop?

 

De Tip

Van 26 juni tot 6 juli 2018 gaat deze straat dicht. De gemeente heeft een bord geplaatst en de inwoners hebben hierover geen bericht ontvangen. Carla Grasdijk: “Houdt er wel rekening mee ‘het is dan hoogseizoen’” “Kan er tevens gekeken worden naar herinrichting van deze straat. De weg zou wel breder mogen voorzien van voetpad”. Huizing: het betreft uitsluitend onderhoud.

Arie de Groot: de Rolderstraat is een ontsluitingsweg. Het vrachtverkeer wordt intensiever. Huizing: deze discussie loopt nog steeds. Status van de weg is niet gewijzigd. De situatie is niet echt veilig.

Bouwmeester: Maak een duidelijke schets van de situatie.

2 draden liggen over de Roldeweg en ligt al 2 maanden los. Wat gebeurt hiermee?

Parkeren: Er mag geparkeerd worden aan beide zijden van de Eserstraat. Omdat de straat zo smal is worden de auto’s vaak geparkeerd met 2 wielen (halverwege) op het fietspad. Er is geen agent die daar iets van zegt, maar maakt het voor fietsers wel lastig.

Oversteek: kruising Eserstraat en Roldestraat ontstaat een gevaarlijke situatie voor zowel fietsers als automobilisten vwb oversteken van fietsers. Kan er niet een rechtstreeks pad worden aangebracht?

Trottoir Roldestraat: deze verkeert in slechte staat. Er zitten veel kuilen in het trottoir en dit zou geëgaliseerd moeten worden. Probleem is dat de erf van bewoners vaak hoger en lager liggen t.o.v. de stoep.

Bouwmeester: Vanuit het stimuleringsfonds kunnen we daarover verder praten. In Buitenspel worden ook een aantal dillema’s besproken.

Ruiter: veel mensen in De Kiel krijgen HAH Coevorden niet meer. Bouwmeester: Veel informatie staat op onze website. Hij gaat een stevig gesprek met de uitgever aan. De gemeente levert regelmatig informatie bij de krant aan dus mogen we ook verwachten dat iedereen de krant in de gemeente Coevorden thuis ontvangt.

 

Actiepunten:

Bouwmeester:

- gaat met de uitgever van HAH Coevorden praten over de bezorging in de gemeente Coevorden

Gemeente:

- 30 km zone inrichting straten in De Kiel (communicatiemdw + Veilig Verkeer Nederland

- Informatieronde m.b.t. AVG

Dorspbelangen:

- bijeenkomst voor omwonenden organiseren om te polsen hoe lang de buitenverlichting moet branden

- wens: intensivering gebruik jeu de boulesbaan i.o.m. school

- uitkomst stemmen mbt pilotproject De Tip zal Jan Klooster naar de gemeente toesturen

- Situatieschets verkeer Roldestraat in overzicht brengen

- bewoner grenzend aan 7Markenpad vragen om heg lager te snoeien