Gemeentebelangen Coevorden

‘Lokale zeggenschap en betrokkenheid’

Verslag bijeenkomst Geesbrug

Op woensdag 30 mei 2018 vond in ‘Tiphof’ de bijeenkomst ‘lokale zeggenschap en betrokkenheid’ *, voorheen wijk- en dorpsronde geheten, plaats door burgemeester Bouwmeester en wethouder Huizinga.  (* deze nieuwe benaming is tot stand gekomen tijdens de bijeenkomst met alle politieke partijen op 30 maart 2018)

De agendapunten worden besproken:

Industrieterrein

De bestemming is helder. Het terrein is puur voor bedrijven en er zullen geen (bedrijfs) woningen op gebouwd worden. Dit is een besluit van de gemeente omdat er in het verleden teveel gedoe is geweest. Bij de inwoners van Geesbrug voelt het als stilstand omdat het terrein al geruime tijd braak ligt. Nu de economie aantrekt moet er actief gepromoot worden om bedrijven naar Geesbrug te trekken. Bouwmeester zal bij de makelaar checken wat eventueel belemmerende factoren zijn.


Wegbewijzering

Op dit moment worden er op de A37 lukraak wegbewijzeringen aangebracht die naar de bedrijventerreinen worden geleid.

Bouwmeester:

-      hier zijn richtlijnen en algemene borden voor.

-      Waarom niet één bord met verwijzing naar diverse bedrijven


Woningbouw

Hoe staat het met de woningbouw? Huizing: geen idee. De verkoop vindt nu gefaseerd plaats om versnippering te beperken. Voor de betaalbaarheid is het belangrijk dat de kavelgrootte niet te groot is. Burgemeester: er wordt gezocht naar optimalisering van bereidheid koop van woningen. Op dit moment worden er 2 vrijstaande woningen gebouwd. Mogelijk zullen dit er in de toekomst meer worden. De woonvisie (beleid) vanuit de gemeente is flexibeler geworden. De doorstroom moet goed op gang komen. Geesbrug moet aantrekkelijk blijven!


Kanaalweg

Tot op heden nog niets verder mee gedaan. Bedoeling is doortrekking tot Boslaan. Voor plaatsing parkeerhavens wordt gekeken of deze sterk genoeg zijn. Voor de bouwvak zal er een terugkoppeling naar de omwonenden plaatsvinden, ook m.b.t. de ingebrachte suggesties voor aanpassingen. De bedoeling is dat ná de bouwvak een start gemaakt wordt met aanvang van de werkzaamheden.


Beton fietspaden

Een bord ‘oppassen’ is geplaatst, maar verder gebeurt er niets. Er is geld van de Provincie beschikbaar gesteld voor fietspaden. We zijn bezig hoe we dit geld het beste kunnen besteden. Fietspaden voor scholieren en fietspaden met verlichting hebben nu voorrang (prioriteit). Welke wegen in onderhoud gaan wordt dit jaar inzichtelijk gemaakt en zal aan de Raad worden voorgelegd.


Dorpsbudget

Voor Geesbrug is een budget van € 20.000,00 beschikbaar gesteld. Op dit moment is er een dorpsteam van 20 leden geformeerd. Vanuit het dorp zijn er 25 punten naar voren gebracht. Er zal gekeken worden naar prioriteiten. De nieuwe visie zal naast de oude visie worden gelegd. Iedereen in het dorp mag meebeslissen, immers het gaat om de toekomst van hun dorp. Rond de bouwvak hoopt het dorpsteam de prioriteiten inzichtelijk te maken. Bouwmeester: van de gemeente mag voor invulling van het budget enige coulance worden verwacht en er zal niet per definitie naar de administratieve problemen worden gekeken. Belangrijk is dat er draagvlak is bij alle partijen. De voorzitter, Hendrikus, meldt dat de manier waarop er met de gemeente wordt samengewerkt als heel plezierig wordt ervaren. Bouwmeester benadrukt dat er gelukkig nu meer geld te besteden is. De gemeente is financieel gezond. Het is nu zorgen voor reserveringen; welke grote projecten behoeven onderhoud c.q. vervanging. Bouwmeester: In het project ‘Buiten’-Spel’ worden er 12 dillema’s besproken. De kaderbrief (begrotingsvoorstellen) zal binnenkort naar de Gemeenteraad worden gezonden.


Tuinafval

Verzoek van Huizing om het snoei-/tuinafval niet te plaatsen bij het Kanaal. Het is snoei-/tuinafval van particulieren en kan niet van de gemeente worden verwacht dat zij dat voortdurend afvoeren. De gemeente zal nog één keer dit weghalen. In het buurtblaadje ‘Tiphof’ een mededeling plaatsen dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor het afvoeren van tuinafval. Er zal een bord worden geplaatst ‘van…. tot ….’ dat bladafval mag worden gestort. Voor de overige maanden zijn de inwoners zelf verantwoordelijk voor hun eigen tuinafval.


Rondvraag

·        Hoe zit het met de groenvoorziening in Coevorden? Er bevindt zich veel onkruid tussen de bestrating fietspaden. Bij de bankjes staat het gras/brandnetels heel hoog dat zitten praktisch niet mogelijk is. Waarom staat het gras zo hoog rondom bomen. Er wordt gemaaid, maar waar bomen staan, staat het onkruid wel 40-50 cm. Hoog. Er is sprake van grote ergernis.

Bouwmeester: groenonderhoud is altijd moeilijk beheersbaar te houden. Ook in deze periode van enorme warmte gevolgd met regenbuien groeit het onkruid en verschillende grassen tegen de klippen op.

 ·        Bouwmeester: er zijn op diverse plekken in Coevorden perken met planten aangelegd om zo het beeld een beter aanzicht te geven. Hier is reeds een start mee gemaakt.

 ·        Fietsroute ‘Duikelaar’: dit paadje ligt er al jaren maar qua onderhoud gebeurt hier niets mee. Het is een officiële fietsroute maar moeilijk begaanbaar. Hier is vorig jaar ook al over gesproken, maar er is niets mee gedaan.


ACTIEPUNTEN:

Bouwmeester:

- checkt bij Makelaar belemmerende factoren industrieterreinen.

Gemeente:

terugkoppeling naar omwonenden m.b.t. Kanaalweg

- start aanvang werkzaamheden Kanaalweg

- in 2018 wegen in overzicht brengen welke in onderhoud gaan.

- bord plaatsen bij Kanaal dat 'van..... tot ....' bladerenafval gestort mag worden.

Dorpsteam:

- besteding dorpsbudget rond de bouwvak inzichtelijk maken

- in de Tiphof mededeling plaatsen dat snoei-/tuinafval niet meer gestort mag worden bij het kanaal. Dit is de eigen verantwoordelijkheid van de inwoner.