Gemeentebelangen Coevorden

Stem 21 maart Gemeentebelangen

Verkiezingsprogramma 2018 - 2022


Verkiezingsprogramma 2014

 

ALGEMEEN
De politieke vereniging Gemeentebelangen is een zelfstandige, onafhankelijke vereniging die werkzaam is binnen de gemeente Coevorden.

 

DOELSTELLING
De doelstelling van Gemeentebelangen is neergelegd in de statuten van de vereniging en luidt als volgt:

Gemeentebelangen stelt zich ten doel actief deel te nemen aan het politieke leven in de gemeente om zo de belangen van de gemeente en haar inwoners te behartigen.

Gemeentebelangen tracht dit doel te bereiken door een beleid te voeren dat gebaseerd is op onafhankelijkheid, openheid en menselijkheid, uitgaande van samenwerking met anderen, die ook het belang van de gemeente en haar inwoners willen dienen.

Ter informatie:

 • de politieke vereniging
 • Gemeentebelangen is een zelfstandige, onafhankelijke politieke vereniging die geen bindingen heeft met landelijke en/of provinciale politieke partijen.
 • De uitvoering van het beleid geschiedt in alle openheid; alle onderwerpen dienen, zowel onderling als met andere politieke groeperingen en de inwoners van de gemeente, bespreekbaar te zijn.
 • Menselijkheid: de universele  verklaring van de rechten van de mens staan hierbij centraal.

Sedert de jaren tachtig heeft de ontwikkeling en groei van lokale politieke partijen een enorme vlucht genomen. Er is geen gemeente in Drenthe waar geen onafhankelijke politieke partij of vereniging deel uitmaakt van de Raad. Gemeentebelangen wil de gemeenschap dienen vanuit een visie die los staat van landelijk politiek beleid, het belang van de gemeenschap staat voorop. Vanuit de opgedane ervaringen kunnen we stellen dat een onafhankelijke partij in een gemeenteraad uitstekend kan functioneren.

We hebben een ieders ondersteuning daarbij nodig, niet alleen van de leden en sympathisanten maar ook van de kiezer die genoeg heeft van de manier waarop landelijke politieke partijen menen te moeten omgaan met de belangen en wensen van de bevolking.Overigens heeft de landelijke politiek weinig oog voor de ontwikkeling en problematiek van het noorden. Dit verdient zeker onze aandacht en inzet te hebben en te houden.

Gemeentebelangen voelt zich thuis in een beleid, waarbij de betrokkenheid en inzet voor de leefbaarheid van het platteland groot is en groot zal blijven. Uiteraard zal de inzet en betrokkenheid voor de leefbaarheid in de stad Coevorden van vergelijkbare grootte zijn.

 

UITGANGSPUNT
Het stimuleren van de leefbaarheid op het platteland en in het stedelijk gebied en de ontwikkeling van visies per dorp of wijk.

 

KERNPUNTEN

 • Stimulering van de  werkgelegenheid
 • Handhaving en uitvoering van een rechtvaardig en betaalbaar sociaal beleid
 • Aandacht voor een veilige woon-werk-leefomgeving
 • Streven naar behoud van voorzieningen en versterking maatschappelijke ontwikkelingen
 • Verbeteren van het openbaarvervoer
 • Aanvaardbare gemeentelijke lasten en heffingen
 • Aandacht voor positie en behoud van de identiteit van dorpen en de woonwijken in de stad en de grote kernen
 • Stimulering van de eigen verantwoordelijkheid van de bevolking voor de woon- en leefomgeving
 • Onderhoud van bestaande contacten met en stimulering van vestiging van industrieën en bedrijven
 • Het voeren van een degelijk en behoudend financieel beleid
 • Het tijdig inspelen op de vraag naar bouwkavels in de woonkernen en het tijdig bijsturen van de woningbehoefte in de koop- en huursector (maatwerk)
 • Een evenwichtige verdeling van het woningcontignent over de stad en alle kernen
 • Het gestructureerd betrekken van de inwoners bij het ontwikkelen van beleidsvoornemens (burgerparticipatie).

 

WERKWIJZE
Gemeentebelangen wil goed geïnformeerd worden en denkt dit doel te bereiken door gebruik te maken van de onderstaande mogelijkheden:

 • Actief bezoeken van jaarvergaderingen en evenementen
 • Ter plaatse situaties gaan bekijken
 • Op de hoogte zijn en blijven wat zich afspeelt in stad- dorpen en wijken
 • Rechtstreekse inbreng van belangstellenden in het overleg met de (schaduw)fractie
 • Interactieve inbreng via de elektronische snelweg

Ter informatie:
Vanuit een onafhankelijke, open en positief kritische houding zal de inbreng en de vertolking van de signalen uit de samenleving, na afweging tegen het algemeen belang, in de gemeenteraadsvergadering en het vooroverleg worden ingebracht.

 

ALGEMEEN BESTUUR

 • Een openbaar bestuur dat signaleert, communiceert, reageert en verantwoording aflegt, dat wensen en behoeften in kaart brengt, openheid toont en inspeelt op vragen en maatschappelijke ontwikkelingen
 • Een effectief, op haar taak toegerust bestuur en ambtelijke organisatie die in dienst staat van de samenleving
 • Een publieksvriendelijke houding
 • Een deskundige en duidelijke voorlichting vanuit een doordacht voorlichtingsbeleid
 • Een duidelijke klachtenregeling en een snelle klachtenafhandeling- handeling
 • Stimulering van de participatie van de inwoners bij de planvorming
 • Gestructureerd overleg met verenigingen van Plaatselijk Belang, wijkverenigingen en andere belangenorganisaties

 

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

POLITIE
De veiligheid en leefbaarheid van onze samenleving heeft bij Gemeentebelangen een hoge prioriteit. Binnen de beperkte mogelijkheden die een gemeenteraad heeft, willen wij komen tot beleidsmaatregelen die deze prioriteit zo dicht mogelijk benadert:

 • Een integrale aanpak door politie en gemeente
 • Een hoge prioriteit voor de veiligheid van de inwoners
 • Meer rechtstreekse invloed vanuit de Raad op het politiebeleidsplan
 • Uitbreiding openingstijden politiebureau en verruiming openingsuren voor het doen van aangifte
 • Uitbreiding capaciteit en inzetbaarheid van de politie
 • Het maken van een lokaal veiligheidsplan

 

BRANDWEER
Het is een taak van de gemeente dat de brandweerkorpsen voldoende financiële middelen krijgen voor:

 • Opleidingen  (deskundigheidsbevordering en training)
 • Voorzieningen
 • Materieel

 

Door de regionalisering van de brandweer heeft de gemeenteraad geen directe invloed meer op het uitvoeringsbeleid, alleen over het financieel beleid wordt de mening van de raad gevraagd. Gemeentebelangen is geen voorstander van dergelijke samenwerkingsverbanden, waarbij de invloed van de raad beperkt wordt.

 

CRIMINALITEIT
Het gemeentelijk beleid dient er structureel op gericht te zijn het al dan niet subjectieve gevoel van onveiligheid bij de bevolking weg te nemen.
Er dient ruime aandacht te worden besteed aan criminaliteitspreventie. Het is juist de 'kleine' criminaliteit die bij de bevolking zorgt voor een onveilig gevoel. Gebruik en de handel in drugs, het alcoholmisbruik, gokverslaving en het huiselijk geweld dienen te worden bestreden met een preventieve voorlichting en een stringente handhaving van beleidsregels.

 

VERKEERSVEILIGHEID
Gemeentebelangen streeft naar een preventief verkeers- veiligheidsbeleid. Het aanbrengen van verkeersremmende voorzieningen dient daar, waar geen andere oplossing voorhanden is, te worden uitgevoerd. Overigens dient het aanbrengen van verkeersdrempels tot het uiterste te worden beperkt. Regelmatige snelheidscontroles en het plaatsen van flitspalen verdient de voorkeur, daarnaast dient de bevolking door gerichte campagnes doordrongen te worden van verantwoord rijgedrag en collectieve verantwoordelijkheid voor de woonomgeving. Ook dient er extra aandacht te worden besteed aan veilige fiets- en wandelroutes.

Binnen de kernen dient het doorgaande verkeer zo veel mogelijk te worden ontmoedigd, buiten de kernen dient het doorgaande verkeer gebruik te maken van de stroomwegen en dient op de ontsluitingswegen het sluipverkeer te worden tegengegaan.

 

VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

VERKEER
Als verantwoordelijk wegbeheerder voor de haar toegewezen wegen en fietspaden, dient de gemeente voldoende aandacht te schenken aan het onderhoud. Hiervoor dient het opgestelde meerjaren onderhoudsplan jaarlijks, na deskundige inspectie van de toestand van de wegen en paden, te worden bijgesteld. Het aanleggen van fietspaden buiten de bebouwde kom langs wegen die intensief door scholieren worden gebruikt, heeft bij Gemeentebelangen een hoge prioriteit.

 

VERVOER
Het zwaartepunt van de vervoersstromen binnen de gemeente ligt bij het transport over de weg. De aanwezigheid van grote en kleinere (internationale) transportbedrijven binnen de gemeente is een stimulans voor de economie en de werkgelegenheid, maar kent ook haar keerzijdes. Parkeerproblemen en geluidsoverlast in de woongebieden zijn er enkele van. Daarnaast mist de toename van het (vracht)verkeer haar uitwerking niet op de toestand van de wegen en de bermen.

Bij reconstructies van wegen dient in het algemeen, maar zeker in het buitengebied waar de landbouw één van de hoofdfuncties is, rekening te worden gehouden met de technische ontwikkeling van landbouwvoertuigen en de aan- en afvoer van landbouwproducten met (zware) vrachtwagens.
De toenmalige ruilverkavelingswegen (het gebruik hiervan is in de loop van de jaren gewijzigd van ontsluiting landbouwgrond in gebruik door toeristisch en lokaal verkeer) zijn hier niet op berekend. Ze zijn te smal en hebben een licht wegdek met als gevolg dat wegen en bermen worden stuk gereden. Het aanbrengen van stroken grasbetonstenen langs deze wegen zou in het belang van de veiligheid prioriteit moeten hebben en betekent tevens een kostenbesparing door minder bermonderhoud.

Het containervervoer, ook per rail, heeft zich de laatste jaren gunstig ontwikkeld; met name van en naar de containerterminal op het
industrieterrein De Heeghe vertoont een stijgende lijn. De ingebruikneming van de Hanzelijn tussen Lelystad en Zwolle is ook voor de regio Coevorden van groot belang. De rechtstreekse aansluiting van en naar de terminal op de spoorlijn Gramsbergen -Coevorden zal  naast tijds- en structurele kostenbesparing ook een vermindering van (geluids)overlast voor de stad Coevorden betekenen. Inmiddels is het personenvervoer op deze lijn in concessie gegeven aan een particulier vervoersbedrijf, waardoor o.a. een doorgaande verbinding (zonder overstappen) via Zwolle naar de Randstad niet meer tot de mogelijkheden behoort.  

Gemeentebelangen is geen voorstander van een verdere privatisering van het openbaar vervoer.  Door deze privatiseringsdrang is het openbaar vervoer van een nutsbedrijf, waarbij de klant centraal stond, veranderd in een commercieel bedrijf, waarbij het winstoogmerk prioriteiten heeft. Het onvoorwaardelijke gevolg hiervan is een vermindering van de service aan de gebruiker en een uitdunning van de vaste busverbindingen op het platteland, die steeds meer vervangen worden door bel- en oproepdiensten. Gemeentebelangen streeft naar meer en beter openbaar vervoer met oog voor de wensen van de gebruikers.

 

ECONOMISCHE ZAKEN
De bedrijvigheid en daardoor de werkgelegenheid dient in de voorwaarden scheppende sfeer met kracht te worden bevorderd door:

 • Ontwikkeling van bedrijventerreinen aan de A37/A34 binnen de gemeente Coevorden
 • Verdubbeling van de N34 tussen knooppunt Holsloot en Coevorden en een zuidelijke rondweg om Coevorden
 • Ontwikkeling en promotie van de industrieterreinen te Coevorden en Geesbrug
 • Verdere ontwikkeling van de bedrijventerreinen in de kernen
 • Eerst renovatie oude bedrijventerreinen voor ontwikkeling nieuwe terreinen
 • Stimulering van agrarische, culturele en recreatieve (bedrijfs)ontwikkelingen in de buitengebieden
 • Stimulering van initiatieven uit het midden- en kleinbedrijf en de (verblijfs)recreatie
 • Het stimuleren van kleinschalige en grootschalige recreatie als impuls voor de economie.
 • Het creëren van goede vestigingsmogelijkheden voor ondernemingen
 • sturing en ontwikkelen herbestemmingen leegstaande winkels, boerderijen en andere bedrijven die vrijkomen door beëindiging of fusie.

Het bovenstaande kan alleen mogelijk worden gemaakt indien het beleid gericht is op het scheppen van een optimaal vestigingsklimaat en een duidelijke regelgeving.

 

ONDERWIJS

BASISONDERWIJS
Het goed en veilig bereikbaar zijn en blijven van de scholen is een taak van de gemeente. Blijvende aandacht houden voor de instandhouding van de kleine scholen in de gemeente en voor achterstandssituaties. Gemeentebelangen is voorstander van het (her)invoeren van het zwemonderricht in het basisonderwijs. Landelijk verdient het gymnastiekonderwijs aandacht. Gemeentebelangen is geen voorstander van verhoging van de norm voor het aantal leerlingen, waardoor meerdere scholen noodgedwongen zouden moeten sluiten. Er wordt geen rekening gehouden met de lagere bevolkingsdichtheid van het platteland en de grotere spreiding van scholen op het platteland

 

VOORTGEZET ONDERWIJS
Met de scholengemeenschap “De Nieuwe Veste” in Coevorden en een dependance van het “Esdalcollege” in Oosterhesselen is het voortgezet onderwijs in de gemeente erg dun bezet. Voor verder en ander onderwijs is men aangewezen op de regio. (Emmen, Hardenberg en Hoogeveen). Gemeentebelangen pleit voor stimulering van het Duits in het voortgezet onderwijs in verband met de kansen voor grensoverschrijdende werkgelegenheid.

 

CULTUUR, RECREATIE EN SPORT

CULTUUR
De activiteiten van de diverse culturele commissies binnen de gemeente dienen te worden gestimuleerd door het verstrekken van subsidies en het ter beschikking stellen van accommodaties. Bestaande voorzieningen dienen in stand te worden gehouden en ontwikkelingen te worden gestimuleerd. Het situeren van een klein theater (de Hofpoort) in het nieuwe gemeentehuis is geslaagd. De publieke belangstelling en kwaliteit zullen regelmatig worden geëvalueerd. Voor grotere voorstellingen zal men moeten uitwijken naar accommodaties in Hoogeveen, Hardenberg of Emmen. Dorpshuizen, wijkgebouwen en andere multifunctionele accommodaties vormen een niet meer weg te denken onderdeel van de leefbaarheid in dorpen en wijken. De exploitatie van deze voorzieningen geeft echter steeds hogere lasten te zien, waardoor het voortbestaan vroeg of laat in gevaar komt. Het beleid zal er op gericht moeten zijn deze voorzieningen in de toekomst onder te brengen in andere (openbare) objecten

 

RECREATIE
Gemeentebelangen streeft naar recreatieve ontwikkelingen voor zowel grootschalige als kleinschalige recreatie. Bovenstaande dient wel te passen binnen de bestemmingsplannen. De sterke punten van de recreatiegebieden binnen de gemeente, zoals diversiteit in het landschap, rust, ruimte, fiets- en wandelmogelijkheden en de sfeervolle dorpen, zijn van onvervangbare waarde. Overleg met TIP, Toreco, recreatieondernemers, Natuurmonumenten en het Drentse Landschap dienen in het recreatiebeleid te zijn vastgelegd. Naast de recreatieve en sportieve doeleinden van de zwembaden dienen ook de mogelijkheden tot het volgen van zwemonderricht zo goed mogelijk gewaarborgd te zijn. Voor de vaarrecreatie moeten de bestaande mogelijkheden worden gehandhaafd en, zo mogelijk, verder worden uitgebreid. Er dient aandacht te worden geschonken aan verdere ontwikkeling van de recreatieve mogelijkheden voor de vaarrecreatie in de stad Coevorden en de omgeving met als doel stimulering van de plaatselijke en regionale economie.

 

MONUMENTEN
Gemeentebelangen is een voorstander van een beleid dat er op is gericht bestaande historische panden en objecten zoveel mogelijk te behouden en hier zo nodig een woonbestemming aan te geven. Het cultuurhistorisch erfgoed dient bij de ontwikkelingsplannen vanaf het begin een vast onderdeel van inventarisatie en bespreking te zijn.

 

SPORT
Sport bekleedt een belangrijke maatschappelijke positie in onze samenleving. Het is dan ook van groot belang dat:

 • Zowel de binnen- als de buitensporten betaalbaar zijn en blijven.
 • Jeugd- en gehandicaptensport  wordt gestimuleerd
 • Naast de georganiseerde sporten ook ruimte wordt gemaakt voor de individuele sporten
 • Daar waar mogelijk tot privatisering van sportaccommodaties wordt overgegaan

 

SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
Op dit terrein zal de gemeente bij uitvoering van voorschriften en maatregelen maatwerk moeten leveren. Door de overheveling van een groot deel van deze taken door het rijk naar de gemeenten, met daarbij een taakstellende bezuiniging, zal het niet eenvoudig worden deze taken naar behoren uit te voeren. Dit zal veel tijd en geld gaan kosten in een periode van inflatie en recessie. Een bijna onmogelijke opgave.

 • De voorlichting aan de bevolking dient duidelijk en uitnodigend te zijn
 • Drempels om gebruik te maken van de regelingen dienen te worden weggenomen
 • Naast stimulering van het vrijwilligerswerk dient het beleid er op te zijn gericht werklozen zo snel mogelijk weer in het arbeidsproces opgenomen te krijgen.
 • Armoedebestrijding dient onderdeel van het totaalpakket te zijn
 • Het werkvoorzieningschap dient binnen de gemeente vestigingen en werkobjecten te behouden (zoals in de WSW omschreven) voor die groepen mensen, waarvoor zij is opgericht
 • Het algemeen maatschappelijk werk is een basisvoorziening en moet voor iedereen toegankelijk zijn en blijven
 • De hulpverlening moet gericht zijn op het verbeteren van het persoonlijk en sociaal functioneren van de betrokkene met de omgeving en het vinden van de juiste weg naar instanties of voor het verkrijgen van voorzieningen
 • Gemeentebelangen stelt zich ten opzichte van vluchtelingen en asielzoekers loyaal op en verwacht van de gemeente, binnen de regels van het Rijksbeleid, eenzelfde opstelling.

 

INDUSTRIE EN HANDEL
De vestiging van nieuwe bedrijven baart Gemeentebelangen zorgen. Ook de ontwikkeling van het industrieterrein De Heeghe en de Nieuwe Haven ontwikkelt zich met de snelheid van een slak. Het bedrijventerrein Leeuwerikkenveld II heeft nog voldoende ruimte. De kleinschalige bedrijventerreinen bij de diverse kernen voorzien in een behoefte voor de opvang van het midden- en kleinbedrijf die niet (meer) passen binnen de woongebieden. Wel dient tijdig te worden gezorgd voor uitbreidingsmogelijkheden.

Het bedrijventerrein Geesbrug aan de A37 is een uitstekende locatie voor kleinschalige industrie en bedrijven. Onderzocht dient te worden of er meerdere bedrijventerreinen kunnen worden gehuisvest langs deze autosnelweg.

Gemeentebelangen streeft naar het aantrekkelijk maken van de winkellocaties in de stad Coevorden. De vraag dringt zich op of, door de in uitvoering zijnde renovatie van de binnenstad, er niet teveel vloeroppervlakte voor winkelbebouwing wordt gecreëerd. Gemeentebelangen is voorstander van een behoudend beleid in deze.

Gemeentebelangen is alleen voor betaald parkeren indien hiervoor verdiepte of verhoogde mogelijkheden zijn aangelegd; met andere woorden: parkeren op en langs de openbare weg moet vrij zijn. De blauwe zone is hiervan een goed voorbeeld.

 

WELZIJN EN MILIEU
Gemeentebelangen is een voorstander van de ontwikkeling van een samenhangend gemeentelijk welzijnsbeleid, waarin richting wordt gegeven aan inhoud, samenhang en doelmatigheid van de diverse doelgroepen.
De gemeente heeft een regierol op het gebied van maatschappelijke dienstverlening, gezondheidszorg en welzijnsvoorzieningen. Het beleid dient dan ook stimulerend en initiatiefnemend te zijn.

 

OUDERENBELEID
Gemeentebelangen is een voorstander van een beleid dat er op gericht is, ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in de vertrouwde woonomgeving te laten wonen. Naast de woonvoorzieningen en de hulpverlening dient aandacht aan de bereikbaarheid van winkels, nutsbedrijven, de toegankelijkheid van de openbare weg en openbare gebouwen te worden besteed. Het welzijnsbeleid moet er op zijn gericht om voldoende voorzieningen te creëren, waarbij kwaliteit, kwantiteit en betaalbaarheid voorop moeten staan. Extra aandacht verdient de steeds meer toenemende mate van automatisering en digitalisering, waardoor grote groepen senioren de aansluiting met de maatschappij dreigen te verliezen en in een isolement terecht komen. Een (financiële) ondersteuning door de overheid aan voorlichting en bijscholing kan op de steun van Gemeentebelangen rekenen.

 

GEHANDICAPTENBELEID
Het gehandicaptenbeleid dient er op te zijn gericht de gehandicapte zo lang mogelijk zelfstandig wonen mogelijk te maken. Door gebruikmaking van daarvoor bestemde regelingen dient de gehandicapte met (financiële) middelen te worden ondersteund. De bereikbaarheid en toegankelijkheid van openbare gebouwen en instellingen voor gehandicapten dient te wordden gestimuleerd. Hiertoe behoort ook het al jaren geleden toegezegde en nog steeds niet gerealiseerde plan om looproutes voor visueel gehandicapten in de stad Coevorden aan te leggen.

 

JONGERENBELEID
Ten aanzien van het jongerenbeleid dient de gemeente een stimulerend beleid te voeren. Naast de ontwikkeling van educatieve, sportieve en recreatieve mogelijkheden dient ook de werkgelegenheid niet uit het oog te worden verloren. Naast ruimte op de arbeidsmarkt dient aandacht besteed te worden aan werkervaringsplaatsen. Het beleid dient er op te zijn gericht om voldoende arbeidsplaatsen voor de jongeren te creëren, zodat de jongere niet genoodzaakt is om de regio te moeten verlaten op zoek naar werk. Ook het aanbod op de woningmarkt speelt hierin een belangrijke rol. Gemeentebelangen maakt zich zorgen over de toename van de jeugdcriminaliteit, de drugsverslaving en het toenemend gebruik van alcohol door jongeren in zogenaamde “zuipketen”. Gemeentebelangen is voorstander van een actief en preventief beleid ter voorkoming van deze onderwerpen. De regelgeving van het handhavingsbeleid dient te worden uitgevoerd. Naast signalering en ondersteuning van diverse (maatschappelijke) organisaties is ook de medewerking en sociale controle van de bevolking onmisbaar.

 

MILIEU
Het milieubeleid verdient blijvend de aandacht en de gemeente heeft in deze een voortrekkersrol. Geluidsoverlast en luchtvervuiling dienen te worden bestreden en de regelgeving van het handhavingsbeleid dient te worden uitgevoerd. De ontwikkeling van duurzame energie dient daar, waar de mogelijkheden aanwezig zijn, te worden gestimuleerd. De actualisatie van de plattelandsvernieuwing dient een structureel proces te zijn en te blijven.

 

RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING
In de buitengebieden moeten mogelijkheden zijn voor gewenste ontwikkelingen en dienen de ongewenste ontwikkelingen te worden tegengegaan.
De bestemmingsplannen buitengebied dienen duidelijkheid te geven waar ruimte is voor duurzame ontwikkeling voor landbouw, recreatie en natuur.
Voor wat betreft het Centrumplan Coevorden geen concessies te doen aan de stedenbouwkundige kwaliteit van het Masterplan.

 

WONINGBOUW
Door de voortdurende recessie treedt er al meerdere jaren stagnatie op in de woningbouw. De afgelopen periode is het verwachtingspatroon meerdere keren bijgesteld. Het einde van deze malaise is nog niet in zicht. Toch dient per kern een plan voor woningbouw te zijn, met richtlijnen en aanbevelingen voor de inrichting. Deze plannen dienen tijdig te worden vastgesteld, zodat geen stagnatie ontstaat in de verstrekking van bouwkavels. Het landschappelijk bouwen en verbouwen in kleine kernen moet mogelijk blijven. Er dient tijdig ingespeeld te worden op de steeds wisselende vraag naar koop- en huurwoningen, seniorenwoningen en woningen voor (jonge) starters. Duurzaam bouwen zal worden gestimuleerd.

 

LEEFBAARHEID
De leefbaarheid van stad en platteland dient in stand te worden gehouden. Mede door diverse overheidsmaatregelen, o.a. privatisering, raakt het platteland haar overheidsvoorzieningen kwijt. De particuliere sector volgt deze tendens op de voet waardoor de leefbaarheid van de dorpen, door de verschraling van de nutsvoorzieningen, ernstig worden bedreigd. Willen wij over enige tijd nog spreken van bloeiende dorpen waar het goed wonen is, dan zal op korte termijn verandering moeten komen in het provinciaal en gemeentelijk beleid, waarbij het openbreken van de bestaande regelgeving tot de mogelijkheden moet behoren. Gemeentebelangen is voorstander van een ruimer en flexibeler bouwbeleid, zonder bevoogding van de provinciale overheid.

 

FINANCIËN
De gemeente dient een gezond financieel beleid te voeren, waarbij de belastingdruk op de bevolking aanvaardbaar en betaalbaar moet zijn. Bij het opstellen van de begroting dient het terugdringen van deze belastingdruk zwaar mee te wegen. Gemeentebelangen is voorstander van een voorzichtig financieel beleid, waarbij de beperktheid van de financiële middelen moet worden ingewogen en financiële dekking aanwezig moet zijn.