Gemeentebelangen Coevorden

 

 

CULTUUR, RECREATIE EN SPORT

CULTUUR
De activiteiten van de diverse culturele commissies binnen de gemeente dienen te worden gestimuleerd door het verstrekken van subsidies en het ter beschikking stellen van accommodaties. Bestaande voorzieningen dienen in stand te worden gehouden en ontwikkelingen te worden gestimuleerd. Het situeren van een klein theater (de Hofpoort) in het nieuwe gemeentehuis is geslaagd. De publieke belangstelling en kwaliteit zullen regelmatig worden geëvalueerd. Voor grotere voorstellingen zal men moeten uitwijken naar accommodaties in Hoogeveen, Hardenberg of Emmen. Dorpshuizen, wijkgebouwen en andere multifunctionele accommodaties vormen een niet meer weg te denken onderdeel van de leefbaarheid in dorpen en wijken. De exploitatie van deze voorzieningen geeft echter steeds hogere lasten te zien, waardoor het voortbestaan vroeg of laat in gevaar komt. Het beleid zal er op gericht moeten zijn deze voorzieningen in de toekomst onder te brengen in andere (openbare) objecten

 

RECREATIE
Gemeentebelangen streeft naar recreatieve ontwikkelingen voor zowel grootschalige als kleinschalige recreatie. Bovenstaande dient wel te passen binnen de bestemmingsplannen. De sterke punten van de recreatiegebieden binnen de gemeente, zoals diversiteit in het landschap, rust, ruimte, fiets- en wandelmogelijkheden en de sfeervolle dorpen, zijn van onvervangbare waarde. Overleg met TIP, Toreco, recreatieondernemers, Natuurmonumenten en het Drentse Landschap dienen in het recreatiebeleid te zijn vastgelegd. Naast de recreatieve en sportieve doeleinden van de zwembaden dienen ook de mogelijkheden tot het volgen van zwemonderricht zo goed mogelijk gewaarborgd te zijn. Voor de vaarrecreatie moeten de bestaande mogelijkheden worden gehandhaafd en, zo mogelijk, verder worden uitgebreid. Er dient aandacht te worden geschonken aan verdere ontwikkeling van de recreatieve mogelijkheden voor de vaarrecreatie in de stad Coevorden en de omgeving met als doel stimulering van de plaatselijke en regionale economie.

 

MONUMENTEN
Gemeentebelangen is een voorstander van een beleid dat er op is gericht bestaande historische panden en objecten zoveel mogelijk te behouden en hier zo nodig een woonbestemming aan te geven. Het cultuurhistorisch erfgoed dient bij de ontwikkelingsplannen vanaf het begin een vast onderdeel van inventarisatie en bespreking te zijn.

 

SPORT
Sport bekleedt een belangrijke maatschappelijke positie in onze samenleving. Het is dan ook van groot belang dat:

  • Zowel de binnen- als de buitensporten betaalbaar zijn en blijven.
  • Jeugd- en gehandicaptensport  wordt gestimuleerd
  • Naast de georganiseerde sporten ook ruimte wordt gemaakt voor de individuele sporten
  • Daar waar mogelijk tot privatisering van sportaccommodaties wordt overgegaan