Gemeentebelangen Coevorden

 

INDUSTRIE EN HANDEL
De vestiging van nieuwe bedrijven baart Gemeentebelangen zorgen. Ook de ontwikkeling van het industrieterrein De Heeghe en de Nieuwe Haven ontwikkelt zich met de snelheid van een slak. Het bedrijventerrein Leeuwerikkenveld II heeft nog voldoende ruimte. De kleinschalige bedrijventerreinen bij de diverse kernen voorzien in een behoefte voor de opvang van het midden- en kleinbedrijf die niet (meer) passen binnen de woongebieden. Wel dient tijdig te worden gezorgd voor uitbreidingsmogelijkheden.

Het bedrijventerrein Geesbrug aan de A37 is een uitstekende locatie voor kleinschalige industrie en bedrijven. Onderzocht dient te worden of er meerdere bedrijventerreinen kunnen worden gehuisvest langs deze autosnelweg.

Gemeentebelangen streeft naar het aantrekkelijk maken van de winkellocaties in de stad Coevorden. De vraag dringt zich op of, door de in uitvoering zijnde renovatie van de binnenstad, er niet teveel vloeroppervlakte voor winkelbebouwing wordt gecreëerd. Gemeentebelangen is voorstander van een behoudend beleid in deze.

Gemeentebelangen is alleen voor betaald parkeren indien hiervoor verdiepte of verhoogde mogelijkheden zijn aangelegd; met andere woorden: parkeren op en langs de openbare weg moet vrij zijn. De blauwe zone is hiervan een goed voorbeeld.

 

WELZIJN EN MILIEU
Gemeentebelangen is een voorstander van de ontwikkeling van een samenhangend gemeentelijk welzijnsbeleid, waarin richting wordt gegeven aan inhoud, samenhang en doelmatigheid van de diverse doelgroepen.
De gemeente heeft een regierol op het gebied van maatschappelijke dienstverlening, gezondheidszorg en welzijnsvoorzieningen. Het beleid dient dan ook stimulerend en initiatiefnemend te zijn.


OUDERENBELEID
Gemeentebelangen is een voorstander van een beleid dat er op gericht is, ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in de vertrouwde woonomgeving te laten wonen. Naast de woonvoorzieningen en de hulpverlening dient aandacht aan de bereikbaarheid van winkels, nutsbedrijven, de toegankelijkheid van de openbare weg en openbare gebouwen te worden besteed. Het welzijnsbeleid moet er op zijn gericht om voldoende voorzieningen te creëren, waarbij kwaliteit, kwantiteit en betaalbaarheid voorop moeten staan. Extra aandacht verdient de steeds meer toenemende mate van automatisering en digitalisering, waardoor grote groepen senioren de aansluiting met de maatschappij dreigen te verliezen en in een isolement terecht komen. Een (financiële) ondersteuning door de overheid aan voorlichting en bijscholing kan op de steun van Gemeentebelangen rekenen.

 

GEHANDICAPTENBELEID
Het gehandicaptenbeleid dient er op te zijn gericht de gehandicapte zo lang mogelijk zelfstandig wonen mogelijk te maken. Door gebruikmaking van daarvoor bestemde regelingen dient de gehandicapte met (financiële) middelen te worden ondersteund. De bereikbaarheid en toegankelijkheid van openbare gebouwen en instellingen voor gehandicapten dient te wordden gestimuleerd. Hiertoe behoort ook het al jaren geleden toegezegde en nog steeds niet gerealiseerde plan om looproutes voor visueel gehandicapten in de stad Coevorden aan te leggen.

 

JONGERENBELEID
Ten aanzien van het jongerenbeleid dient de gemeente een stimulerend beleid te voeren. Naast de ontwikkeling van educatieve, sportieve en recreatieve mogelijkheden dient ook de werkgelegenheid niet uit het oog te worden verloren. Naast ruimte op de arbeidsmarkt dient aandacht besteed te worden aan werkervaringsplaatsen. Het beleid dient er op te zijn gericht om voldoende arbeidsplaatsen voor de jongeren te creëren, zodat de jongere niet genoodzaakt is om de regio te moeten verlaten op zoek naar werk. Ook het aanbod op de woningmarkt speelt hierin een belangrijke rol. Gemeentebelangen maakt zich zorgen over de toename van de jeugdcriminaliteit, de drugsverslaving en het toenemend gebruik van alcohol door jongeren in zogenaamde “zuipketen”. Gemeentebelangen is voorstander van een actief en preventief beleid ter voorkoming van deze onderwerpen. De regelgeving van het handhavingsbeleid dient te worden uitgevoerd. Naast signalering en ondersteuning van diverse (maatschappelijke) organisaties is ook de medewerking en sociale controle van de bevolking onmisbaar.

 

MILIEU
Het milieubeleid verdient blijvend de aandacht en de gemeente heeft in deze een voortrekkersrol. Geluidsoverlast en luchtvervuiling dienen te worden bestreden en de regelgeving van het handhavingsbeleid dient te worden uitgevoerd. De ontwikkeling van duurzame energie dient daar, waar de mogelijkheden aanwezig zijn, te worden gestimuleerd. De actualisatie van de plattelandsvernieuwing dient een structureel proces te zijn en te blijven.