Gemeentebelangen Coevorden

 

RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING
In de buitengebieden moeten mogelijkheden zijn voor gewenste ontwikkelingen en dienen de ongewenste ontwikkelingen te worden tegengegaan.
De bestemmingsplannen buitengebied dienen duidelijkheid te geven waar ruimte is voor duurzame ontwikkeling voor landbouw, recreatie en natuur.
Voor wat betreft het Centrumplan Coevorden geen concessies te doen aan de stedenbouwkundige kwaliteit van het Masterplan.

 

WONINGBOUW
Door de voortdurende recessie treedt er al meerdere jaren stagnatie op in de woningbouw. De afgelopen periode is het verwachtingspatroon meerdere keren bijgesteld. Het einde van deze malaise is nog niet in zicht. Toch dient per kern een plan voor woningbouw te zijn, met richtlijnen en aanbevelingen voor de inrichting. Deze plannen dienen tijdig te worden vastgesteld, zodat geen stagnatie ontstaat in de verstrekking van bouwkavels. Het landschappelijk bouwen en verbouwen in kleine kernen moet mogelijk blijven. Er dient tijdig ingespeeld te worden op de steeds wisselende vraag naar koop- en huurwoningen, seniorenwoningen en woningen voor (jonge) starters. Duurzaam bouwen zal worden gestimuleerd.

 

LEEFBAARHEID
De leefbaarheid van stad en platteland dient in stand te worden gehouden. Mede door diverse overheidsmaatregelen, o.a. privatisering, raakt het platteland haar overheidsvoorzieningen kwijt. De particuliere sector volgt deze tendens op de voet waardoor de leefbaarheid van de dorpen, door de verschraling van de nutsvoorzieningen, ernstig worden bedreigd. Willen wij over enige tijd nog spreken van bloeiende dorpen waar het goed wonen is, dan zal op korte termijn verandering moeten komen in het provinciaal en gemeentelijk beleid, waarbij het openbreken van de bestaande regelgeving tot de mogelijkheden moet behoren. Gemeentebelangen is voorstander van een ruimer en flexibeler bouwbeleid, zonder bevoogding van de provinciale overheid.