Gemeentebelangen Coevorden

 

SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
Op dit terrein zal de gemeente bij uitvoering van voorschriften en maatregelen maatwerk moeten leveren. Door de overheveling van een groot deel van deze taken door het rijk naar de gemeenten, met daarbij een taakstellende bezuiniging, zal het niet eenvoudig worden deze taken naar behoren uit te voeren. Dit zal veel tijd en geld gaan kosten in een periode van inflatie en recessie. Een bijna onmogelijke opgave.

  • De voorlichting aan de bevolking dient duidelijk en uitnodigend te zijn
  • Drempels om gebruik te maken van de regelingen dienen te worden weggenomen
  • Naast stimulering van het vrijwilligerswerk dient het beleid er op te zijn gericht werklozen zo snel mogelijk weer in het arbeidsproces opgenomen te krijgen.
  • Armoedebestrijding dient onderdeel van het totaalpakket te zijn
  • Het werkvoorzieningschap dient binnen de gemeente vestigingen en werkobjecten te behouden (zoals in de WSW omschreven) voor die groepen mensen, waarvoor zij is opgericht
  • Het algemeen maatschappelijk werk is een basisvoorziening en moet voor iedereen toegankelijk zijn en blijven
  • De hulpverlening moet gericht zijn op het verbeteren van het persoonlijk en sociaal functioneren van de betrokkene met de omgeving en het vinden van de juiste weg naar instanties of voor het verkrijgen van voorzieningen
  • Gemeentebelangen stelt zich ten opzichte van vluchtelingen en asielzoekers loyaal op en verwacht van de gemeente, binnen de regels van het Rijksbeleid, eenzelfde opstelling.