Gemeentebelangen Coevorden

 

VERKEERSVEILIGHEID
Gemeentebelangen streeft naar een preventief verkeers- veiligheidsbeleid. Het aanbrengen van verkeersremmende voorzieningen dient daar, waar geen andere oplossing voorhanden is, te worden uitgevoerd. Overigens dient het aanbrengen van verkeersdrempels tot het uiterste te worden beperkt. Regelmatige snelheidscontroles en het plaatsen van flitspalen verdient de voorkeur, daarnaast dient de bevolking door gerichte campagnes doordrongen te worden van verantwoord rijgedrag en collectieve verantwoordelijkheid voor de woonomgeving. Ook dient er extra aandacht te worden besteed aan veilige fiets- en wandelroutes.

Binnen de kernen dient het doorgaande verkeer zo veel mogelijk te worden ontmoedigd, buiten de kernen dient het doorgaande verkeer gebruik te maken van de stroomwegen en dient op de ontsluitingswegen het sluipverkeer te worden tegengegaan.

 

VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

VERKEER
Als verantwoordelijk wegbeheerder voor de haar toegewezen wegen en fietspaden, dient de gemeente voldoende aandacht te schenken aan het onderhoud. Hiervoor dient het opgestelde meerjaren onderhoudsplan jaarlijks, na deskundige inspectie van de toestand van de wegen en paden, te worden bijgesteld. Het aanleggen van fietspaden buiten de bebouwde kom langs wegen die intensief door scholieren worden gebruikt, heeft bij Gemeentebelangen een hoge prioriteit.

 

VERVOER
Het zwaartepunt van de vervoersstromen binnen de gemeente ligt bij het transport over de weg. De aanwezigheid van grote en kleinere (internationale) transportbedrijven binnen de gemeente is een stimulans voor de economie en de werkgelegenheid, maar kent ook haar keerzijdes. Parkeerproblemen en geluidsoverlast in de woongebieden zijn er enkele van. Daarnaast mist de toename van het (vracht)verkeer haar uitwerking niet op de toestand van de wegen en de bermen.

Bij reconstructies van wegen dient in het algemeen, maar zeker in het buitengebied waar de landbouw één van de hoofdfuncties is, rekening te worden gehouden met de technische ontwikkeling van landbouwvoertuigen en de aan- en afvoer van landbouwproducten met (zware) vrachtwagens.
De toenmalige ruilverkavelingswegen (het gebruik hiervan is in de loop van de jaren gewijzigd van ontsluiting landbouwgrond in gebruik door toeristisch en lokaal verkeer) zijn hier niet op berekend. Ze zijn te smal en hebben een licht wegdek met als gevolg dat wegen en bermen worden stuk gereden. Het aanbrengen van stroken grasbetonstenen langs deze wegen zou in het belang van de veiligheid prioriteit moeten hebben en betekent tevens een kostenbesparing door minder bermonderhoud.

Het containervervoer, ook per rail, heeft zich de laatste jaren gunstig ontwikkeld; met name van en naar de containerterminal op het
industrieterrein De Heeghe vertoont een stijgende lijn. De ingebruikneming van de Hanzelijn tussen Lelystad en Zwolle is ook voor de regio Coevorden van groot belang. De rechtstreekse aansluiting van en naar de terminal op de spoorlijn Gramsbergen -Coevorden zal  naast tijds- en structurele kostenbesparing ook een vermindering van (geluids)overlast voor de stad Coevorden betekenen. Inmiddels is het personenvervoer op deze lijn in concessie gegeven aan een particulier vervoersbedrijf, waardoor o.a. een doorgaande verbinding (zonder overstappen) via Zwolle naar de Randstad niet meer tot de mogelijkheden behoort.  

Gemeentebelangen is geen voorstander van een verdere privatisering van het openbaar vervoer.  Door deze privatiseringsdrang is het openbaar vervoer van een nutsbedrijf, waarbij de klant centraal stond, veranderd in een commercieel bedrijf, waarbij het winstoogmerk prioriteiten heeft. Het onvoorwaardelijke gevolg hiervan is een vermindering van de service aan de gebruiker en een uitdunning van de vaste busverbindingen op het platteland, die steeds meer vervangen worden door bel- en oproepdiensten. Gemeentebelangen streeft naar meer en beter openbaar vervoer met oog voor de wensen van de gebruikers.